ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ QR Code ด้านล่าง  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353-625

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (12 มีนาคม 2563 ,17:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 ,09:24 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. banner