ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (13 มีนาคม 2563 ,08:33 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 กันยายน 2563 ,09:56 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563