ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (30 มีนาคม 2563 ,13:51 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2563 ,10:23 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ผังตารางเรียนภาคฤดูร้อน
2. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
3. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา
4. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ
5. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์
6. 1503 310 เภสัชเวท 62
7. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น
8. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1