ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียน ปี 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (4 พฤษภาคม 2563 ,17:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 ,15:15 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. 1503514 เภสัชเคมีทางคลินิก
2. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด
3. 1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์
4. 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
6. 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน
7. 1506 514 เภสัชบำบัด 3