ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบ TCAS4 (Admission 2)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563

. . .

คณะเภส้ัชศาสตร์ได้มีแผนรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านรอบ TCAS4 รวม 10 คน ประกอบด้วยสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 5 คน และสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน ซึ่งมีปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

7-20 พ.ค. 2563 : นักเรียนยื่นสมัครในเว็บไซต์ www.mytcas.com

29 พ.ค. 2563 :  ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1-2 มิ.ย. 2563 : ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่ิคัดเลือกเข้าศึกษากับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการแนบหลักฐานและกรอกข้อมูลผู้สัมภาษณ์ออนไลน์ใน google formโดยใช้ gmailให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 มิ.ย. 2563 รายการเอกสารแนบได้แก่ 

1) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) สำเนา ปพ.1 แสดงข้อมูลทั้งหน้า-หลัง

5) คลิปวีดิโอเวลาไม่เกิน 2 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB ตอบคำถาม 3 ข้อ

     5.1. เหตุผลที่ข้าพเจ้าอยากเข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์

     5.2. บทบาทของเภสัชกรในความเข้าใจของข้าพเจ้า
     5.3. ความคาดหวังของข้าพเจ้า หากได้เข้าเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9-15 มิ.ย. 2563 : ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ มายังงานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

1) สำเนาเอกสารรายการที่ 1) - 4)   ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากโรงพยาบาลของรัฐ โดยใช้แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งแสดงผลการตรวจร่างกายและตาพร่องสี  แบบฟอร์มดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

 ส่งมายัง งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โดยระบุรายการมุมซองว่า “หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์” ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. โทรศัพท์ 045-353-610

 2. line official : https://lin.ee/l3NQaUc

3. facebook panpage : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (18 พฤษภาคม 2563 ,13:37 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2563 ,11:01 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์