ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบความรู้ฯ (PLE-CC2) และ (PLE-CC1)

การสมัครสอบความรู้ฯ (PLE-CC2) และ (PLE-CC1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 59 และนักศึกษารหัส 58 และ 57 ที่ยังไม่เคยสมัครสอบความรู้ฯ
โดยมีคุณสมบัติต้องมีผลศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดยจะต้องลงทะเบียนครบและมีผลการประเมินทุกรายวิชา และมีผลการเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับหรืออยู่ในระหว่างฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับให้ดำเนินการสมัครสอบดำเนินการสมัครสอบความรู้ ดังนี้
 
กำหนดการสมัคร
  - 14-30 ก.ย. 2563  เปิดให้สมัครเข้าระบบสอบความรู้ฯ ค่าสมัคร 1,000.- (ทำเรื่องผ่านคณะ)
  - 14 ต.ต. 2563       ประกาศรหัสประจำตัวสอบ
  - 1-7 ธ.ค. 2563      เปิดระบบให้สมัครสอบสอบ PLE-CC2 ค่าสมัคร 2,100.- และ PLE-CC1 ค่าสมัครสอบ 1,100.- (นศ.ดำเนินการสมัครผ่านหน้าเว็บศูนย์สอบด้วยตนเอง)
  - 11 ธ.ค. 2563       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  - 11-13 ธ.ค. 2563  ทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  - 25 ธ.ค.2563        ประกาศสนามสอบ ห้องสอบ-รอบสอบ และเลขที่สอบ
  - ประมาณ ก.พ. 64  ประกาศผลสอบความรู้ PLE-CC2 และ CC1
 
กำหนดวันสอบ
    -  สอบครั้งที่ (PLE-CC2) ในวันที่ 15 มกราคม 2564
    -  สอบครั้งที่ (PLE-CC1) ในวันที่ 16-17 มกราคม 2564
 
โดยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในไฟล์ Excel ผ่านลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K55UcBVXo9eKrp-1Q30RWcE5DyFIC_H2/edit#gid=830543630
2. กรอกใบสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (โหลดแบบฟอร์มจากไฟล์ด้านล่างค่ะ)
3. แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
     2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
     3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
     4) เอกสารแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรถึงชั้นปีที่ 4 (ขอได้ที่งานทะเบียน โดยมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท ให้หัวหน้าชั้นปีหรือตัวแทนชั้นปีดำเนินการไปขอแทนเพื่อนได้ โดยนำรายชื่อไปด้วย) 
     5) ค่าสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ คนละ 1,000 บาท (ให้หัวหน้าชั้นปีหรือตัวแทนชั้นปีรวบรวมและส่งที่พี่ธัญญลักษณ์ งานวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2563) เนื่องจากศูนย์สอบฯ ให้คณะโอนเข้าเป็นยอดเดียว ตามจำนวนนักศึกษาที่สมัคร
 
 
ที่อยู่จัดส่ง (หากอยู่แหล่งฝึกเดียวกันให้ส่งมาในซองเดียวกันได้เลยค่ะ)
คุณธัญญลักษณ์  ทิวัตถ์กุลภรณ์ (งานวิชาการ)
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
34190
Tel.083-9656692
 
****หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อพี่ธัญญลักษณ์ ได้ที่ เบอร์ 045-353611 / 083-9656692 หรือ FB : 

Koy Thunyalak Tivatkoonporn ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (9 กันยายน 2563 ,08:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 กันยายน 2563 ,09:24 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินกำหนดการสอบความรู้63-64
2. คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ