ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและบริการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RabidMiner Studio 9.8

คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและบริการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RabidMiner Studio 9.8 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (25 ธันวาคม 2563 ,14:37 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มกราคม 2564 ,15:40 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ