ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการโครงการ The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry”

                         ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ ภายใต้ โครงการสนับสนุนการบริการวิชาการโดยใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง  The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคระบบประสาทและจิตเวชในด้านแนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการ ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคระบบประสาทและจิตเวช อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและจิตเวชในภาคอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย นั้น

                          ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์             แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระเงิน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

บุคคลทั่วไป

2,000  บาท

 2,500  บาท

 

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,500  บาท

2,000  บาท

 

สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 11.5 หน่วยกิต ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/conference/Neuropsychiatric2020  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการและไม่ถือเป็นวันลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

การชำระเงินชำระเงินค่าลงทะเบียน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอดุบลราชธานี บัญชีประเภทออมทรัพย์ ในนาม The North Eastern Neuropsychiatric Phar UBU 2020 เลขที่บัญชี  393-0-64972-1

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (7 ตุลาคม 2562 ,09:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 ,09:46 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. หนังสือเชิญประชุม
2. หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยไม่เป็นวันลา
3. กำหนดการ
4. แบบตอรับเข้าร่วมโครงการ