ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9 (ประชุุมออนไลน์)

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) โดยใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ปีงบประมาณ 2564 (ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน และพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ นั้น

                 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดดังนี้

ประเภทผู้ลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุม

ระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระเงิน

ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียน (จำนวนวัน/ 3 ชั่วโมง)

1 วัน

รวม 3 ชั่วโมง

2 วัน

รวม 6 ชั่วโมง

3 วัน

รวม 9 ชั่วโมง

4 วัน

รวม 12 ชั่วโมง

5 วัน

รวม 15 ชั่วโมง

6 วัน

รวม 18 ชั่วโมง

สมาชิกของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

200 บาท

400 บาท

500 บาท

700 บาท

900 บาท

1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

300 บาท

600 บาท

800 บาท

1,000 บาท

1,300 บาท

1,500 บาท

 

สำหรับเภสัชกรสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) จำนวน 3 หน่วยกิต/ครั้ง ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/register.php รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE UBU) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเริ่มสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์โครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการ

โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์) โดยใช้เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ปีงบประมาณ 2564 (ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ 2021)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในระหว่างเดือนมีนาคม -  เดือนมิถุนายน 2564 (จำนวน 6 ครั้ง)

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

Pharmacy practice series 1”

09.00-10.00 น.

 “Pharmaceutical care in geriatrics”

อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

10.00-11.00 น.

“Management of insomnia in geriatrics”

ผศ.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

11.00-12.00 น.

“Clinical Pharmacy innovation for improving adherence in geriatrics”

ภญ.พิริยะ จิตนภากาญจน์

โรงพยาบาลทรายมูล

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

Pharmacy practice series 2”

09.00-10.00 น.

“Evidence-based medicine for pharmacy practice”

รศ.ดร.ภญ.ธีราพร สุภาพันธุ์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

10.00-11.00 น.

“Digital technology in healthcare services”

อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

                 11.00-11.30 น

“Pharmacist and telepharmacy”

ภญ.พิมพ์ชนก ทองทวน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

 จังหวัดอุบลราชธานี

                 11.30-12.00 น.

“Health Applications on Smartphone”

ภก.ภานุมาศ เยาวศรี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ครั้งที่ 3  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

Pharmacy practice series 3”

            09.00-10.00 น.

“The pathway to success for RDU country”

ผศ.ภญ. จีริสุดา คำสีเขียว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

             10.00-11.00 น.

“Development of an antimicrobial stewardship program in hospital”

ภญ.รัตนาภรณ์ แสนสุด

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 11.00-12.00 น.

“Promoting rational drug use in community and private sector”

ภญ. จันทร์จรีย์ ดอกบัว

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

Pharmacotherapy series 1

09.00-10.00 น.

“Management of UTI in QREC era”

อ.ภญ.กมลชนก จิตอารี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

              10.00-11.00 น.

“Updates on targeted therapy in cancers”

.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

             11.00-12.00 น.

“Update guideline for treatment of cancer pain”

อ.ภญ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

Pharmacotherapy series 2

                 09.00-10.00 น.

“Update of guideline Heart Failure 2021”

ผศ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

               10.00-11.00 น.

“Intravenous fluid therapy — what pharmacists need to know and monitor”

อ.ดร.ภญ.วันนิศา ดงใต้

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

               11.00-12.00 น.

“Emerging role of SGLT2 inhibitors in CKD management”

อ.ภญ.อัญมณี ลาภมาก

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

Pharmacotherapy series 3

                 09.00-10.00 น.

 

 

“Allergic rhinitis management in community pharmacy and roles of non-brain penetrating antihistamine”

อ.ดร.ภก.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

                10.00-11.00 น.

“Evidence-based medicine on wound healing and scar products”

อ.ดร.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

              11.00-12.00 น.

“Update Thai GERD guideline 2020”

ผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (28 มกราคม 2564 ,08:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มีนาคม 2564 ,14:56 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. หนังสือเชิญประชุม
2. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานฯ
3. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
4. กำหนดการ