ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่สู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา และสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน

Share on Facebook