ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีมอบเสื้อกาว์น ปีการศึกษา 2556

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมและพิธีมอบเสื้อกาว์น

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์  2556

ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก นศ.ภ. ศุภกร อึ้งโชคอำนวย

Share on Facebook