ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ
โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องบิสซิเนส ชั้น 2  โรงแรมสุนีย์  แกรนด์บอลลูม จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook