ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Lawrence Memorial Hospital, ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) และคณะเภสัช ม.อุบลฯ

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลรวารินชำราบ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์กับวิทยากรชาวต่างชาติในรายวิชาต่างๆ อาทิเช่น เภสัชบำบัด เภสัชกรรมคลินก งานบริการเภสัชสนเทศ การบริบาลทางเภสัชกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program) ระหว่างสองสถาบัน เพื่อนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วยตามหลักการของการบริบาลเภสัชกรรม และเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีอันนำไปสู่การร่วมมือด้านวิชาการตลอดจน ความช่วยเหลือด้านอื่นๆระหว่างสถาบัน

Share on Facebook