ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภัสชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภัสชศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ผนวกกับการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdPEX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการกำหนด Core Competency คณะเภัสชศาสตร์ และทบทวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/มาตรการของแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

Share on Facebook