ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุขครั้งที่ 1: จิตเวช

ประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุขครั้งที่ 1: จิตเวช

งบบริการวิชาการ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2556

วันประชุมวิชาการ:    21-22 มีนาคม 2556

 

สถานที่จัดงานประชุมวิชาการ: ห้องบอลลูม A ชั้น 2 โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook