ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การบรรยายและสาธิตปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้จัดการบรรยายและสาธิตปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชั้นปีที่1 จำนวน 60 คน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชม ได้ให้ความสนใจสอบถามตลอดเวลาที่ เข้าชมการสาธิต

Share on Facebook