ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ E-Meeting ของคณะ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจำกัด คณะจำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของสหกรณ์

Share on Facebook