ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ร่วมแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ร่วมแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแกรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook