ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี

สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ระยะ 5 ปี  ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2556 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

Share on Facebook