ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำดื่มในชุมชน

 

 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำดื่มในชุมชน

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556

 

 

เอกสารประกอบ (เพิ่มเติม)

>> แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด <<

Share on Facebook