ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

Share on Facebook