ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ นำโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากคณะศึกษาดูงานคือ ระบบสารสนเทศของคณะที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และการดำเนินการบริืหารจัดการการศึกษา และการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะ

Share on Facebook