ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การทำสัญญาเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

27 พฤษภาคม 2556 ทำสัญญาเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณบดีพบผู้ปกครอง
31 พฤษภาคม 2556 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Share on Facebook