ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “รำลึกพระคุณครู”  ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และไหว้ขอพรในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ กิจกรรมในงานนอกจากพิธีไหว้ครู ยังประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุย และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาประจำสายรหัสอีกด้วย

Share on Facebook