ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม

โครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2556

จัดการอบรมขึ้นในวันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน 2556

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาปรีคลินิกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปี 4 ซึ่งครอบคลุมรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา วิชาเภสัชจุลชีววิทยา วิชาเภสัชวิทยา และวิชาพิษวิทยา โดยเนื้อหาในรายวิชาเป็นเนื้อหาพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาก่อนการเข้าสู่วิชาชีพ  รูปแบบการเรียนการสอนมีทั้งรูปแบบการบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา และการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญและเข้าใจถึงความจำเป็นในการเรียนวิชาพื้นฐานเหล่านี้ พร้อมทั้งเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำปฏิบัติการ วิธีคิดวิเคราะห์ผลการทดลองอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาปฏิบัติการกับเนื้อหาบรรยาย รวมถึงความเกี่ยวข้องของวิชาพื้นฐานกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาแนวคิดของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรมแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคตดังที่ได้กล่าวมา และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ให้เข้าใจถึงความสำคัญ และ

ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต

2.       เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีวิธีการคิดแบบบูรณาการความรู้จากหลายวิชาในการแก้ปัญหา

สุขภาพ

3.       เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญทางด้านคุณธรรม

 

จริยธรรมและวินัยนักศึกษา อันจักนำไปสู่คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์

Share on Facebook