ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ออกงานโครงการจัดตั้งศูนย์รับซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อ วันที่ 7-9 มิถุนายน 25556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยหน่วยผลิตสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ ในงานรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ณ เอ็มซ๊ซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จังหวัดนครราชสีมา  
 
โครงการจัดตั้งศูนย์รับซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Share on Facebook