ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เยี่ยมชม คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพยท์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานสัมมนาการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็น Champion Products ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ,นายปราโมทย์ เสถียรรันต์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย และนายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความกรุณาเยี่ยมชม ยาและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพูดคุยเกี่ยวกับตลาดกลางสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำรวจข้อมูลความพร้อมและปัญหาอุปสรรคต่างๆ

Share on Facebook