ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การตรวจประเมินสถาบันผลิตบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ชุดที่ 2 เข้าเยี่ยมประเมินสถาบันผลิตบัณฑิต ทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Share on Facebook