ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วม งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 23 ปี และการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556

Share on Facebook