ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การบรรยาย “How to deal with Generation XYZ รับมือ Gen XYZ อย่างไรให้บรรเจิด”‏

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมฟังการบรรยาย “How to deal with Generation XYZ รับมือ Gen XYZ อย่างไรให้บรรเจิด”‏

โดย  อ.ดร.ภก.ลือรัตน์  อนุรัตน์พานิช วิทยากรผู้มี ประสบการณ์ด้านการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเภสัชกรผู้ผันตัวเองเป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
Share on Facebook