ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรบการใช้งาน Microsoff office และ Google application

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมการใช้งาน Microsoff office และ Google application โดย ภก.พีรวัฒน์  จินาทองไทย 

Share on Facebook