ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2556 ร้อยเรื่องดี 100 ปี เภสัชกรรมไทย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ร้านยา รวมทั้งเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2556 “ร้อยเรื่องดี 100 ปี เภสัชกรรมไทย” วัน ณ อุบลสแควร์ บิ๊กซี นิกรธานี จ.อุบลราชธานี
Share on Facebook