ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาใหม่” สำหรับเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง "ยาใหม่" ห้องประชุมญาณสัมปันโน ตึกญาณสัมปันโน ชั้น 7 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมแก่เภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์ การแพทย์ทางเลือก และผลของการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพต่อวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นเวทีวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารจากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น  อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในอนาคต 

Share on Facebook