ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติคจำกัด

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติคจำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและ พัมนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อพัฒนาบุคึลากรด้านวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างกัน  การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลีค่ยนวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทั้งสองฝ่ายรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกอบรมและการประชุมวิชาการอีกด้วย

Share on Facebook