ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  สำนักงานพัฒนาเศรษฐ์กิจจากฐานชีวภาพ เยี่ยมชมโรงงานยาต้นแบบคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี้ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ "ศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ" (Excellence Center)  ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานยาต้นแบบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

Share on Facebook