ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ตั้งแต่วันที่  27 มีนาคม 2556

Share on Facebook