ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อศึกษาดูงาน ระบบสำนักงานอัตโนมัติ   บัญชีและพัสดุ ซึ่งใช้ดำเนินการภายในคณะฯ อีกด้วย

Share on Facebook