ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมโดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการ เรื่องปฏิบัติการการปฏิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยากร รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 

Share on Facebook