ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเรียนรู้ข้อปฏิบัติ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์, ความปลอดภัยด้านเคมี,ความปลอดภัยชีวภาพ และการดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง,ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ และดร.ชลลัดดา พิขญจิตติพงษ์ ตามลำดับ และหลังการอบรม มีการทดสอบเพื่อขอเข้าปฏิบัติงาน ในห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook