ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014  “A Celebration of 100 Years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy” ฉลอง 100 ปี เภสัชกรรมไทย เภสัช ม.อุบล ก้าวไกล 20 ปี ขึ้น ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งเปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล และมีวิทยากรให้เกียรติบรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายกลุ่มได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) ภก. วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี)  ภญ. ช้องมาศ นิติศฤงคาริน  (นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)) รองศาสตราจารย์ ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทำการคัดเลือกและมอบรางวัล เภสัชกรคนดี ศรีเภสัชกรรม ให้แก่ ภญ. ขวัญเนตร ศรีเสมอ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์         

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 ซึ่งผลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ (Poster presentation) และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ตามเอกสารแนบ ดังนี้

Share on Facebook