ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านยาและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับครูในเขต จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ โดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์  ได้จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง "ความรู้ด้านยาและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับครูประจำโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมและหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนและการดูแล โดย อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน  โดย พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี) นอกจากนี้คณะครูยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก กิจกรรมซุ้มนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยคณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ ยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาลและการสาธิต สารเสพติดและการตรวจคัดกรองเบื้องต้น สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพศศึกษาและการคุมกำเนิด ทั้งนี้คณะครูจากโรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 61 โรงเรียน จำแนกเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  19 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 คน

Share on Facebook