ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเภสัชกรอุบล ชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี และกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 13 ทุน ดังนี้ ทุนต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ทุนกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,000 บาท ในโอกาสนี้ คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

Share on Facebook