ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล ที่ได้รับตำแหน่งผูัช่วยศาสตราจารย์

Share on Facebook