ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนใจดูงานด้านระบบสารสนเทศของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้ระบบ การจัดการระบบและการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อจะนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

Share on Facebook