ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการ ระบบสารสนเทศ การจัดการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง การผลิตยาสมุนไพร และการบริหารจัดการการศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานในแต่ละงาน  

Share on Facebook