ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกลุ่มงานห้องปฏิบัติการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ให้แก่ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำระบบวิธีการจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบของคณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ นำไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ยังหน่วยงานอื่นๆ มีการบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของการจัดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประเภทสารเคมีและการจัดเก็บสารเคมีที่มีในห้องปฏิบัติการ โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล (อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ) และหัวข้อ การปฐมพยาบาล โดยวิทยากรคือ อ.จีริสุดา คำสีเขียว (อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ)ทั้งนี้มีการฝึกปฏิบัติ การจัดกลุ่มสารเคมีตามรหัสสีและตามระบบมาตรฐานสากล ที่ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

Share on Facebook