ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 2: โรคไต

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 2: โรคไต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบัน  และยังทั้งพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ให้อย่างเหมาะสมกับสภาวะโรค เศรษฐฐานะ วิถีชีวิต ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook