ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2557

"Happiness OD"

การเสริมสร้างความสุขและการทำงานเป็นทีม

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557

ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ จ.นคราชสีมา

Share on Facebook