ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน EdPEx จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และคณะผู้บริหาร ซึ่งให้ความสนใจในการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ในด้านการบริหารการศึกษาเพือก้าวเข้าสู่องค์องค์กรที่เป็นเลิศตามกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมในโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และโครงการต่อยอดคุณภาพสู่การเป็นเลิศ ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การตอบข้อซักถามของการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ การจัดทำโครงร่างองค์กร และการดำเนินการในหมวด 1-7 รวมถึง Key success factors อันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป

Share on Facebook