ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง.พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล คณะเภสัีชศาสสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นประธานการตรวจประเมินในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ประเมินผลการดำเนินการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้สะท้อนการดำเนินงานของคณะ ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คณะได้นำไปใช้ในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

Share on Facebook